Компіляція фінансової інформації


Компіляція фінансової інформації може бути застосована лише після складання звітності за українськими нормативам.

Частина 6 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» передбачає розкриття публічними акціонерними товариствами інформації про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Крім того перехід українських компаній на міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS) обумовлений потребою отримання доступу до іноземних інвестицій.

Однак, існують і інші переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами. Така звітність дозволяє забезпечити керівництво компанії інформацією, яка значно підвищує ефективність управління, дає можливість грамотного спілкування з ринком і акціонерами, зміцнює систему корпоративного управління.

Тобто компіляція,- це процес складання звітності відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової  Звітності (МСФЗ) на базі даних звітності, складеної за українськими стандартами, за допомогою зміни параметрів класифікації та оцінки об’єктів обліку та розкриття інформації про них з метою приведення до міжнародних стандартів.

Метод трансформації при складанні консолідованої звітності може бути застосований двома принципово різними способами.
Перший з них передбачає таку послідовність дій: на першому етапі кожної з організацій, що входять в групу компаній, проводиться складання індивідуальної звітності відповідно до МСФЗ методом трансформації, а на другому – її консолідація, тобтопідсумовування і коригування даних для отримання консолідованої звітності, що відповідає МСФЗ.
Другий спосіб передбачає іншу логіку подій: на першому етапі проводиться складання консолідованої звітності за українськими правилами, а на другому – рекласифікація і рекваліфікації зведених показників відповідно до принципів та правил МСФЗ. Основою для трансформації консолідованої звітності в даному випадку є система таблиць, що містять інформацію про склад і порядок формування показників звітності, які заповнюються кожної з організацій, що входять в групу компаній.
Єдиної методики проведення трансформації української звітності у звітність, відповідну МСФЗ, не існує.

У кожному конкретному випадку на процес складання звітності буде впливати значне число суб’єктивних факторів, серед яких специфіка фінансово-господарської діяльності, особливості організації бухгалтерського обліку та застосованої облікової політики, необхідна ступінь деталізації звітності, наявність тимчасових, фінансових і людських ресурсів і т.п.

При складанні й передачі української звітності відповідно до МСФЗ слід не забувати, що вона повинна бути не просто складена за вимогами МСФЗ, а й підтверджена аудиторською компанією. При складанні звітності ви обов’язково зіткнетеся з проблемою, адже є відмінності в ПСБО і МСФЗ та Міжнародних стандартів Бухгалтерського Обліку (МСБО/IFRS).

Комплект МСФЗ складається з: балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів. Крім звітних форм комплект включає в себе короткий опис істотних елементів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

МСФЗ дозволяє підприємствам представляти додаткову інформацію, супутню бухгалтерської (фінансової) звітності. Вона може більш детально розкривати окремі показники звітності та відомості про підприємство, якщо така інформація може зацікавити інших користувачів звітності.

Сам процес трансформації фінансової звітності відповідно до МСФЗ складається з трьох основних етапів.
На першому етапі йде підготовка облікової інформації по основних елементів обліку та інформації про господарський суб’єкт в цілому.
Далі проводиться аналіз отриманої облікової інформації на повноту і відповідність вимогам національних стандартів, згідно ПСБО.
А тільки потім формується фінансова звітність відповідно до вимог міжнародних стандартів. А щоб все це виконати, необхідно:
1) змінити статті звітності, пов’язані з особливостями ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами. Тобто зробити формування балансу зі зміненими статтями в рублях;
2) необхідно згрупувати статті бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки по основних елементів і розділів для подальшого складання балансу в рублях відповідно до МСФО;
3) необхідно сформовану звітність перевести, відповідно до вимог МСФЗ, в необхідну валюту;
4) додати докладні роз’яснення до всіх статей отриманої фінансової звітності