Аудит за спеціальним завданням замовника


Залежно від потреб Замовника, ми пропонуємо Аудит за спеціальним завданням замовника,- це окремі пов’язані з аудитом (супутні) послуги, передбачені Міжнародними стандартами з аудиту (ISA), а саме:

 • оглядову перевірку;
 • узгоджені процедури (операційну перевірку), у т.ч. бухгалтерський аудит;
 • компіляцію ( та трансформацію фінансової звітності  Замовника за міжнародними стандартами фінансової звітності).
  Що саме Замовник отримує від застосування цих послуг,-  докладніше:

Оглядова перевірка
Метою оглядової перевірки є висловлення аудитором висновку про те, чи відповідає порядок здійснення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності на підприємстві вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні (або міжнародних стандартів бухгалтерського обліку).
На відміну від аудиторської перевірки, об’єктом оглядової перевірки може бути не тільки річна, а й проміжні фінансові звіти, а результатом перевірки є формування висновку не про достовірність відображеної у фінансовій звітності інформації, а про вірність методики (принципів) формування даної звітності.
Оглядова перевірка є більш короткостроковій в порівнянні з аудиторською перевіркою.

Узгоджені процедури (операційна перевірка)
Узгоджені між аудитором і Замовником процедури перевірки здійснюються з метою задоволення інтересів Замовника щодо глибокого (прискіпливого) дослідження інформації з окремих питань будь-яких сторін господарської діяльності. В межах узгоджених процедур можуть виконуватися такі аудиторські послуги:

Перевірка окремих питань бухгалтерського обліку, таких як:

 • нематеріальних активів;
 • основних коштів;
 • фінансових інвестицій;
 • інших необоротних активів;
 • запасів;
 • власного капіталу;

Перевірка грошових коштів і розрахунків (у т.ч. з дебіторами, кредиторами та підзвітними особами);

Перевірка доходів, витрат (в т.ч. порядку калькулювання собівартості продукції) і фінансових результатів;

Експертиза внутрішніх нормативів і положень з обліку;

Перевірка іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності.

Компіляція фінансової інформації – вид послуги є підготовчим етапом для трансформації фінансової звітності в звітність за вимогами зарубіжних партнерів або зарубіжних користувачів фінансової звітності.

Дана послуга докладно описана в тут.

Супутні аудиту послуги до яких відноситься Аудит за спеціальним завданням замовника, регламентовані Законодавством України та рішеннями Аудиторської палати України.